چهارشنبه سیزدهم شهریور 1398 

اولین مقاله انگلیسی زبان وبسایت در لینکدین منتشر گردید

چهارشنبه ششم شهریور 1398 

مقاله پیشگیری و درمان دیسک کمر در شبکه لینکدین منتشر گردید

سه شنبه بیست و دوم مرداد 1398 

مقاله پیشگیری و درمان دیسک کمر در سایت اخبار رسمی قرار گرفت

پنج شنبه دهم مرداد 1398 

در این مقاله به راههای جلوگیری از بروز دیسک کمر و تمرینات موثر در درمان آن می پردازیم.