جمعه یازدهم مرداد 1398 

در این مقاله به آنچه بیمار پس از عمل لامینکتومی کمر باید انجام دهد میپردازیم از فعالیتهای روزمره تا تمرینات ورزشی